Jurnal de reporter - Keshet V, program de studiu al culturii si traditiei iudaice

 

Jurnalul Săptămînii 26.02.2015

 

JURNAL DE REPORTER - Martha Eşanu

 

KESHET V, program de studiu al culturii şi tradiţiei iudaice

 

 

 

În 15 februarie 2015 Comu­nitatea Evreilor din Iaşi a orga­nizat o nouă ediţie a seminarului Keshet, seminar dedicat studiu­lui pentru toate generaţiile care se întâlnesc pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele de cultură şi tradiţie iudaică. în această zi, evreii din marea familie a comunităţilor evreieşti din întreaga ţara au participat la un eveniment ce le-a oferit posibilitatea să cunoască valori fundamentale ale culturii, religiei şi civilizaţiei iudaice.

 

Străvechea cultură iudaică, vastă şi diversă precum culorile curcubeului, culori mereu strălu­citoare, atât de înterpătrunse între ele şi totuşi atât de distinc­te, ne oferă multiple subiecte de studiu şi meditaţie. Dintre aces­tea, evenimentul cultural ieşean, aflat acum la cea de-a V-a ediţie, a ales: "Personalităţi evreieşti, oameni de seamă din comuni­tatea ieşeană" şi "Viaţa unui co­pac este ca viaţa unui om" ca teme pentru cele două sesiuni plenare din ziua specială consacrată învăţăturii şi cunoaşterii.

 

Preşedintele Comunităţi Evre­ilor din Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, aflat la Alba Iulia la o im­portantă Consfătuire organizată de F.C.E.R. şi J.D.C. România în cadrul proiectului "Being a Jew", a transmis un mesaj participan­ţilor la prima sesiune KESHET din anul 2015. în acest mesaj, citit de consilierul juridic Albert Lozneanu, directorul J.C.C. Iaşi, s-a relevat importanţa studierii culturii iudaice, a istoriei multi­seculare a comunităţii ieşene şi a vieţii şi operei marilor noştri îna­intaşi, ce ne sunt mereu exemple demne de urmat.

 

Personalitatea pe care am ales să o prezint în cadrul primei sesiuni a acestui seminar a fost "Profesorul universitar emerit dr. Ioan GOTTLIEB (1929-2011)".

 

În alegerea mea determinantă a fost personalitatea marelui sa­vant dar şi faptul că a fost singu­rul membru al comunităţii ieşene supravieţuitor al lagărului morţii de la Auschwitz, de la a cărui eliberare s-au împlinit, la sfâr­şitul lunii ianuarie, 70 de ani.

 

Personalitate onestă, unanim recunoscută în lumea academică românească şi internaţională, profesorul universitar emerit dr. Ioan Gottlieb a fost un formator de valori în ştiinţă şi cercetare. El lasă în urmă mulţi discipoli şi amintirea unui dascăl de excep­ţie, a unui coleg foarte apreciat şi a colaboratorului mereu gata să-ţi dea o mână de ajutor în situaţii dificile fie de ordin personal sau profesional. A fost un om de şti­inţă cu un suflet nobil, de o mare delicateţe, plin de înţelegere pen-tru studenţii şi colaboratorii săi.

 

Profesorul universitar Ioan Gottlieb s-a născut la 21 ianuarie 1929 la Baia Mare, oraş care atunci aparţinea României iar după Dictatul de la Viena din 1940 a trecut în componenţa şi administrarea Ungariei.

 

La 3 mai 1944, când avea doar 15 ani şi jumătate, Ioan Gottlieb împreună cu tatăl său a fost dus în ghetoul din Baia Mare. După o lună a fost trimis cu trenul la Auschwitz iar apoi a fost depor­tat la Mauthausen. Din cele 11 luni cât a îndurat infernul lagă­relor naziste, Ioan Gottlieb a stat cel mai mult în lagărul de muncă de la Melk. Supus unor munci grele şi maltratărilor, îndură foa­mea şi frigul. Pierderea tatălui a constituit pentru el cea mai tra­gică lovitură suferită în lagăr. Cu patru zile înainte de terminarea războiului, la 5 mai 1945 a fost eliberat de către armata ameri­cană. Este hrănit artificial şi astfel i se salvează viaţa. După eliberare , întors în ţară, îşi continuă cursurile liceale în oraşul natal Baia-Mare şi în anul 1947 susţine examenul de bacalaureat. Apoi se înscrie la Universitatea „Bo-lyai" din Cluj unde absolvă secţia de matematică. Doctoratul în fizică teoretică 1-a dat la Uni­versitatea „Al.I. Cuza" din Iaşi unde a activat din anul 1953 şi până în 2011 (chiar şi după pen­sionare), în 1962 s-a căsătorit cu Cleopatra Mociuţchi, colegă de catedră şi colaborator în activi­tatea ştiinţifică. în cele aproape cinci decenii de căsnicie ea i-a fost cel mai preţios sprijin în viaţă şi pentru viaţă.

 

Experienţele inumane trăite în cele 11 luni de coşmar au lăsat urme adânci asupra sa şi timp de peste jumătate de secol nu a acceptat să vorbească în public despre deportarea în lagărele de exterminare naziste. Memoriile sale „Holocaust - Impresii perso-nale" au fost publicate în limba română în anul 2007 în revista ie­şeană „Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae X". în aceste memorii profesorul Ioan Gottlieb povesteşte ce 1-a deter­minat să-şi aştearnă pe hârtie amintirile: "...Am acceptat pen­tru faptul că au rămas foarte puţini supravieţuitori, că eveni­mentele nu trebuie uitate. Citesc cu consternare articole care con­testă total sau parţial holoca­ustul. Falsificarea istoriei se face sub ochii noştri, ai celor care am trăit-o. Nu mă pot abţine să citez vestita afirmaţie a regretatului academician Grigore Moisil, matematician de excepţie, care, referitor la istorie spunea: "Păcat că trecutul este imprevizibil" Deci, îndemnat fiind, voi încerca să pun pe hârtie o serie de im­presii din perioada celui de-al doilea război mondial, făcând referiri şi la perioadele anterioare şi ulterioare, pentru a întregi descrierea soartei unui om, care avea singura vină că s-a născut evreu, precum scrie pe unul din obeliscurile de la Mauthausen.

 

În zorii zilei de 4 septembrie 2011 profesorul Ioan Gottlieb a încetat din viaţă în urma unei grave suferinţe renale.

 

Colegii şi foştii studenţi de la Facultatea de Fizică din cadrul universităţii ieşene regretă trece­rea sa în nefiinţă. Decanul Facul­tăţii de Fizică din Iaşi, prof. univ. dr. Dumitru Luca a spus la adu­narea de doliu: "Profesorul Ioan Gottlieb va rămâne, nu doar în inimile noastre, ale acelora care 1-am cunoscut, ci în istoria ştiinţei noastre, ca o personalitate a vie­ţii academice, ca un jalon esenţial in viaţa Facultăţii de Fizică clin Iaşi şi a Universităţii ieşene." La această universitate a urmat toa­te treptele carierei didactice de la asistent, conferenţiar până la profesor doctor docent şi şef de catedră.

 

Cariera universitară şi ştiin­ţifică a profesorului emerit Ioan Gottlieb a fost una de excepţie. El este autorul (sau coautorul) a peste 130 de lucrări cu caracter ştiinţific şi 10 tratate monogra­fice şi cursuri universitare. Sub îndrumarea sa şi-au pregătit şi susţinut doctoratul peste 30 de fizicieni din Iaşi şi din ţară. A fost iniţiatorul şi conducătorul şcolii ieşene moderne de fizică teoretică. A fost membru al mai multor academii de ştiinţe şi societăţi de profil internaţionale, printre care Academia Europea­nă de Ştiinţe şi Arte, Academia de Ştiinţe dm New York şi Socie­tatea Americană de Matematică. A fost deasemenea preşedinte al Societăţii Române de Gravitaţie şi Relativitate Generală.

 

Profesorul univ. Ioan Gottlieb considera „un mare noroc ca omul să-şi câştige existenţa toată viaţa dintr-un hobby (fizica teoretică)".

 

În mesajul de condoleanţe transmis de conducerea Comu­nităţii Evreilor din Iaşi, comu­nitate din care făcea parte pro­fesorul Ioan Gottlieb, se spune: "A plecat pe drumul eternităţii un distins intelectual al laşului, prof. univ. dr. Ioan Gottlieb. A fost un fizician de mare valoare şi prestigiu, mentor al multor ge­neraţii de specialişti, coleg, soţ şi părinte ireproşabil. Deşi marcat de vechi şi nedrepte suferinţe, păstra mereu zâmbetul blând, o vorbă caldă pentru fiecare, era lipsit de orgolii şi de mărunte va­nităţi omeneşti. Charismatic şi înţelept, a fost îndrăgit de toţi cei care-1 cunoşteau." Memoria să-i fie în veci binecuvântată!